1. MONEDA I IMPOSTOS

Els preus en aquesta pàgina web es mostren en EUROS (€).

La persona usuària sempre coneixerà el preu i les característiques dels articles oferits prèviament a l'adquisició, ja que estaran detallats i determinats al costat de cada article en aquesta pàgina web.

Els preus en EUROS tenen inclòs el 21 per cent d'IVA, que s'aplicarà a tots els articles i compres.

Els preus reflectits en la pàgina són els preus definitius, excepte error tipogràfic.

Els productes en oferta apareixen etiquetats com a tals. En les característiques de l'article apareixerà el preu anterior i el preu nou en oferta.

http://tenda.apologia.cat/ es reserva el dret de modificar el preu de qualsevol producte sense previ avís.

2. RECONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Les condicions següents regulen la venda dels productes presentats en aquesta pàgina web per PARTISANOWEAR S.L. (d'ara en avant, TITULAR) amb domicili a Can Pellicer s/n 17150 Sant Gregori (GIRONA), amb CIF número B17839911, propietari del web http://tenda.apologia.cat/.

El servei http://tenda.apologia.cat/ es brinda a la persona usuària (d'ara en avant, PERSONA USUÀRIA) en virtut dels termes i condicions d’aquest acord de termes i condicions del servei http://tenda.apologia.cat/ i de conformitat amb les normes d'operació i disposicions publicades periòdicament per http://tenda.apologia.cat/.

Aquest document suposa l'acord complet entre la persona usuària i el titular i preval sobre qualsevol acord anterior subscrit per les parts en relació amb l'objecte del present.

Aquest avís i informació legals regulen l'ús del servei http://tenda.apologia.cat/ i que el titular posa a la disposició dels usuaris d'internet.

3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Els serveis prestats per http://tenda.apologia.cat/ són de venda de productes a distància a través d'internet. El titular posa a la disposició de la persona usuària el servei web de caràcter gratuït per a la informació i com a aparador virtual dels productes. Els preus dels productes estan fixats en cada article i són visibles abans de l'adquisició del producte des del nostre servei.

Els preus exposats en el servei http://tenda.apologia.cat/ porten el 21% d'IVA inclòs.

El titular es reserva el dret de modificar el preu de qualsevol producte sense previ avís.

El titular podrà, en un futur, proporcionar a la persona usuària nous continguts, serveis, productes o facilitats addicionals, siguen o no gratuïts, que incrementen les prestacions disponibles. Al seu torn, el titular es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, serveis o utilitats incorporades al servei http://tenda.apologia.cat/.

4. ENLLAÇOS EXTERNS

El titular no es fa responsable de l'edició, revisió i censura de la informació, ni es compromet a verificar el contingut de les pàgines o llocs amb els quals la persona usuària es connecte a través del servei http://tenda.apologia.cat/. Per tant, http://tenda.apologia.cat/ no es fa responsable de la verificació del compliment de les normes que protegeixen els drets d'autor, de la legalitat o de la decència del contingut de les pàgines a les quals es tinga accés a través del servei http://tenda.apologia.cat/. Tampoc serà responsable dels bàners mostrats en les llistes d'enllaços del servei http://tenda.apologia.cat/, ja que aquests no són propietat del titular.

5. MODIFICACIONS EN EL SERVEI

Per les mateixes raons anteriorment esmentades, el titular es reserva el dret de modificar o interrompre el servei http://tenda.apologia.cat/ totalment o en part, havent-ne informat o no a la persona usuària. El titular no serà responsable davant la persona usuària ni davant tercers per haver exercit el seu dret de modificar o interrompre el servei de http://tenda.apologia.cat/.

6. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

La persona usuària accepta expressament assumir exclusivament qualsevol risc provinent de la utilització del servei http://tenda.apologia.cat/. El servei http://tenda.apologia.cat/ es regeix sobre la base de “així com està” i “segons estiga disponible.

El titular no garanteix que el servei responga als requisits de la persona usuària ni que el servei no siga interromput ni que siga segur, oportú o exempt d'errors, com tampoc assegura els resultats que s'obtinguen de la utilització del servei, ni l'exactitud o fiabilitat de la informació obtinguda a través del servei. Tampoc garanteix la correcció de defectes en el servei.

El titular expressament nega haver oferit qualsevol tipus de garantia, siga explícita o implícita, incloses les garanties implícites provinents del títol, d'aptitud per a la venda, adequació per a un fi determinat i no-contravenció.

La persona usuària declara haver comprés i acceptat que qualsevol material o informació descarregats del sistema o obtinguts de qualsevol forma a través de la utilització del servei corre pel seu compte i risc i que ha de ser l'única responsable pels danys que pogueren causar en el seu sistema informàtic o per la pèrdua de dades ocasionada per la descàrrega de material o informació.

El titular no garanteix cap dels béns i serveis adquirits o obtinguts a través del servei ni les transaccions realitzades a través del servei.

Cap recomanació ni informació obtingudes per una persona usuària, directament de http://tenda.apologia.cat/ o a través del servei, siga de forma oral o escrita, podrà constituir-se en garantia del titular si no ha sigut assumida ací expressament.

7. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

El titular no es responsabilitza per la impossibilitat d'ús, la interrupció de negocis ni els danys directes o indirectes, especials, incidentals, o conseqüents de qualsevol tipus (inclosa la pèrdua de beneficis) sense tindre en compte la forma en què el fet haguera tingut lloc, ja fora contractual, culpós (incloent-hi la negligència), responsabilitat pel producte o de qualsevol altra forma, fins i tot en el cas que s'haguera advertit en http://tenda.apologia.cat/ de la possibilitat de tals danys.

8. PROHIBICIÓ DE REVENDA O ÚS COMERCIAL DEL SERVEI

La utilització del servei és personal per a la persona usuària únicament. Aquesta accepta no cedir ni fer cap mena d'ús comercial del servei sense el consentiment exprés del titular.

9. INDEMNITZACIÓ

La persona usuària accepta indemnitzar i exonerar de qualsevol responsabilitat el titular i als seus subsidiaris de qualsevol reclamació o demanda, inclosos els honoraris raonables d'advocats, presentades per tercers a conseqüència de l'ús del servei http://tenda.apologia.cat/ per part de la persona usuària, o per la infracció per part de la persona usuària al que s'estableix en aquest acord, així com per la infracció per part de la persona usuària o una altra persona usuària del servei http://tenda.apologia.cat/, mitjançant l'ordinador de la primera, de la propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre dret d'una persona física o jurídica.

10. TERMINACIÓ DE LA RELACIÓ

Tant la persona usuària com el titular podran donar per finalitzat el servei en qualsevol moment, sense preavís, amb justificació o sense, i aquesta decisió es farà efectiva immediatament. El titular no serà responsable davant la persona usuària ni davant tercers per la finalització del servei de http://tenda.apologia.cat/.

En cas de desacord de la persona usuària amb qualsevol dels termes i condicions d’aquest acord o qualsevol de les seues modificacions, o en cas de no estar satisfeta del servei de http://tenda.apologia.cat/, l'únic recurs immediat que té a disposició és:

(1) interrompre l'ús del servei.

En el moment de la finalització del servei cessen immediatament els drets de la persona usuària a utilitzar el servei de http://tenda.apologia.cat/.

11. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació entre les parts haurà d'efectuar-se per escrit i enviar-se siga per correu electrònic o per correu postal. El titular podrà transmetre notificacions o missatges a través del servei a fi d'informar la persona usuària sobre els canvis introduïts en aquest acord, en el servei de http://tenda.apologia.cat/ o altres temes d'importància. Aquestes transmissions seran considerades com a notificacions a la persona usuària.

12. DRETS DE PROPIETAT DEL CONTINGUT

La persona usuària reconeix que el contingut, inclòs però no limitat a això, de textos, programari, música, so, fotografies, vídeo, il·lustracions i qualsevol altre material que es trobe presentat en el servei http://tenda.apologia.cat/ (“Contingut”), per part del titular o pels proveïdors del titular, està emparat pels drets de propietat intel·lectual, patents i marques comercials i registrades, marques de serveis i altres drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial. Per això, es faculta la persona usuària per a utilitzar aquest contingut en la forma en què l'autoritze expressament el servei de http://tenda.apologia.cat/. Queda prohibit a la persona usuària copiar, reproduir, distribuir o realitzar creacions basades en aquest contingut sense que el servei http://tenda.apologia.cat/ l'autoritze expressament.

13. TERMES GENERALS

Aquest acord es regirà per la llei espanyola i les parts se sotmetran, per a qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest acord, als jutjats i tribunals de la ciutat de València (Espanya).

La persona usuària no cedirà cap dret ni obligació derivada d’aquest acord, llevat que medie el consentiment exprés per escrit del titular. Qualsevol intent de cessió de l'acord sense l'esmentat consentiment serà nul i mancarà d’efecte. No obstant això, el titular tindrà dret a cedir aquest acord amb tots els seus drets i obligacions, ja siga per venda del servei, dissolució, escissió, fusió d'empreses o de qualsevol altra forma de transmissió. Aquest contracte serà aplicable obligatòriament i tindrà efecte entre les parts i els seus respectius representants, hereus, administradors, successors i titulars de transmissions autoritzades, excepte en el que està establit ací.

Si un tribunal competent considerara que alguna disposició o disposicions d’aquest acord foren contràries a la llei, tal o tals disposicions seran redactades novament de manera tal que reflectisquen al més fidelment possible les intencions de les parts, mentre les altres disposicions es mantindran vigents i aplicables.

En cas que alguna de les clàusules d’aquest acord resultara invàlida o inaplicable, la part vàlida o aplicable i la resta de disposicions de l'acord es mantindran vigents i aplicables.

Qualsevol renúncia al dret de reclamació (explícita o implícita) de qualsevol de les parts a qualsevol infracció d’aquest acord no constituirà renúncia al dret de reclamació per una altra infracció o per una infracció subsegüent. No es renunciarà a cap disposició de l'acord per acte, omissió o desconeixement d'una de les parts o dels seus representants o empleats, sinó per mitjà d'un instrument escrit i signat en el qual es renuncie expressament a aquesta disposició.

Els títols de les clàusules en aquest acord s'utilitzen únicament per a la comoditat de les parts i manquen de significació legal o contractual.